Aktywna współpraca studentów kierunku ekonomia z Urzędem Miasta Ciechanów

pacer badawczy z UM2Na kierunku ekonomia w ramach przedmiotu Badania marketingowe (warsztaty) przedstawiciel Urzędu Miasta Ciechanów poprowadził ze studentami warsztaty w formie on-line uwzględniające zapoznanie studentów z nową formą konsultacji społecznych. Wykorzystano narzędzia wspierające proces partycypacji (program Miro) do diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej miasta Ciechanów (Strategia Rozwoju Miasta) oraz diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i rewitalizacji dla miasta Ciechanów (Gminny Program Rewitalizacji).

W dniu 22 kwietnia 2022 r. na terenie osiedla Bloki studentki ekonomii p. Paulina Zbirowska oraz p. Ewa Żmijewska wzięły udział w przygotowanym przez Gminę Miejską w Ciechanowie spacerze badawczym organizowanym w ramach prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji miasta Ciechanów. Spacery badawcze są formą konsultacji społecznych, podczas których mieszkańcy, radni, przedsiębiorcy, przedstawiciele zarządów osiedli, instytucji z obszaru rewitalizacji wraz z ekspertami i przedstawicielami Urzędu Miasta omawiają, jakich zmian przestrzennych i funkcjonalnych, ale także społecznych, gospodarczych i środowiskowych wymaga rejon miasta wskazany jako obszar rewitalizacji.