Jesteś tutaj: HomeAktualnościRelacja z Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Bezpieczeństwo i Obronność 2017"
Narzędzia do
prowadzenia
zajęć online
gmail  moodle   universality

Relacja z Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Bezpieczeństwo i Obronność 2017"

5 kwietnia 2017 r. w auli Zamiejscowego Wydziału Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych w Mławie miała miejsce trzecia już edycja konferencji naukowej „Bezpieczeństwo i Obronność 2017. Kultura, polityka i ekonomia – współczesne konteksty bezpieczeństwa i obronności”, która w tym roku przybrała wymiar międzynarodowy, a to za sprawą jednego ze współorganizatorów, czyli litewskiej uczelni – Marijampoles Kolegija.

Uczestników przywitał JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie doc. dr Leszek Zygner. Słowa przywitania wygłosił także jeden ze współorganizatorów Dziekan Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie płk dr hab. Krzysztof Krakowski, który jest także pracownikiem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie.
Tegoroczna konferencja spotkała się z największym, z dotychczasowych edycji, zainteresowaniem ze strony badaczy zagadnień związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym, gdyż swój akces zgłosiło około 20 naukowców reprezentujących takie ośrodki jak: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Politechnika Warszawska, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie.
Uczestnicy konferencji zaprezentowali swoje ustalenia badawcze w czterech panelach tematycznych. Pierwszy panel, prowadzony przez dra Arkadiusza Mellera – prodziekana Zamiejscowego Wydziału Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych w Mławie oraz dra Rafała Panfila – Kierownika Zakładu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Zamiejscowym Wydziale Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych w Mławie, dotyczył teoretycznych aspektów bezpieczeństwa. Dr Rafał Panfil wygłosił referat zatytułowany „Bezpieczeństwo w hierarchiach wartości”. Dr Milena Placzewska – Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie dokonała analizy wojen i konfliktów zbrojnych w ujęciu polemologicznym. Dr Łukasz Roman z Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie wygłosił referat pt. „Społeczeństwo a wojna – kilka uwag na temat pojmowania wojny jako przedmiotu badań”. Z kolei zaś podinsp. Centralnego Biura Śledczego Policji mgr Marcin Kobylas przedstawił zagadnienia związane z zarządzaniem informacją.
Drugi panel dotyczył obszarów zagrożeń dla współczesnego bezpieczeństwa. Był on prowadzony przez dra Rafała Panfila i mgra Pawła Pyrzyńskiego – Pełnomocnika Rektora PWSZ w Ciechanowie ds. programu Erasmus+. Dr hab., prof. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie Andrzej Józef Kozłowski, który także jest pracownikiem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie wygłosił referat zatytułowany „Zadłużenie a bezpieczeństwo finansowe samorządów terytorialnych”. Do wątków ekonomicznych w swoim wystąpieniu nawiązał także dr Arkadiusz Fordoński z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, który przedstawił referat pt. „Wpływ krótkoterminowych transakcji finansowych na stabilność państwa. Propozycje reform”. Dr Małgorzata Lasota z Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie przedstawiła zagadnienie terroryzmu lotniczego. Dr Henryk Dróżdż z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie zaprezentował ustalenia badawcze dotyczące wyzwań związanych z cyberbezpieczeństwem. Dr Jolanta Piwowar z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, będąca także pracownikiem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie wygłosiła referat pt. „Bezpieczeństwo w komunikacji internetowej. Zastosowanie metod lingwistyki kryminalistycznej w ustalaniu autorstwa tekstów”. Dr inż. Grzegorz Winogrodzki z Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie przedstawił zagadnienia związane z ochroną informacji niejawnych. Dr Andrzej Warmiński z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie wygłosił referat zatytułowany „Zagrożenia i organy ochrony danych osobowych i informacji niejawnych”.
Panel trzeci dotyczył współczesnych wyzwań dla bezpieczeństwa Polski. Moderatorami tej części konferencji byli dr Arkadiusz Meller oraz dr Arkadiusz Lewandowski – Kierownik Zakładu Edukacji Obronnej i Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku.
Zastępując nieobecnego dr hab. Grzegorza Radomskiego referat wygłosił pracownik Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie dr Julian Święcki, który w swoim referacie poruszył zagadnienia związane z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji w kontekście wyzwań dla bezpieczeństwa wewnętrznego. Dr Marcin Polakowski z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku wygłosił referat zatytułowany „Polska debata na temat migracji w świetle wybranych teorii bezpieczeństwa”. Z kolei dr Arkadiusz Lewandowski z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku przedstawił referat pt. „Elementy bezpieczeństwa kulturowego w koncepcjach programowych Platformy Obywatelskiej”. Dr Arkadiusz Meller przedstawił zagadnienia dotyczące koncepcji Nowego Jedwabnego Szlaku w kontekście wyzwań dla bezpieczeństwa państwa polskiego.
Ostatni panel dotyczący bezpieczeństwa w kontekście międzynarodowym był prowadzony przez dr Magdalenę El Ghamari z Uniwersytetu w Białymstoku oraz dr Rafała Panfila. Jako pierwszy w tej części konferencji głos zabrał prof. dr Vaidotas Vili?nas, z Marijampole University of Applied Sciences, który wygłosił referat „Geopolitical situation in Europe and around”. Płk dr hab. Krzysztof Krakowski – Dziekan Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie wygłosił referat pt. „Rosyjska aktywność w cyberprzestrzeni zagrożeniem bezpieczeństwa w Europie”. Jako ostatnia wystąpiła dr Magdalena El Ghamari z Uniwersytetu w Białymstoku, która przedstawiła referat zatytułowany „Działania Daesh w obszarze MENA – 2014-2017”.
Organizatorzy konferencji serdecznie dziękują wszystkim prelegentom za udział i wygłoszenie niezwykle ciekawych referatów!

stopkadol