covid 1 4 biuletyn1  20latwsparcie

Ciechanowska Uczelnia - miejsce przyjazne do studiowania!

Ciechanowska Uczelnia to miejsce przyjazne do studiowania! Doświadczona, wspierająca studentów kadra dydaktyczna, nowoczesne, dobrze wyposażone pracownie, laboratoria, sale dydaktyczne, Dom Studenta, możliwość korzystania z hali sportowej, basenu, siłowni, Klubu Studenta - to wszystko zachęca do studiowania.
Państwa Uczelnia Zawodowa w Ciechanowie to jedyna w naszym regionie uczelnia publiczna oferująca bezpłatne studia stacjonarne. Oferta uczelni obejmuje dwanaście kierunków kształcenia, w tym również studia magisterskie i podyplomowe.
PUZ wspiera ambitnych, młodych ludzi, którym nie brakuje zapału i ciekawości. Studentów osiągających sukcesy naukowe, artystyczne i sportowe Rektor nagradza wysokimi stypendiami. Uczelnia posiada bardzo dobrze rozwinięty system pomocy materialnej pozwalający studiować studentom którzy założyli własne rodziny, studentom z niepełnosprawnościami, jak również studentom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej.
Wszystkim studentom w nowym roku akademickim życzymy zadowolenia z wybranego kierunku studiów i satysfakcji ze zdobywania wiedzy.

Informacja dla pracowników Uczelni dotycząca Polskiego ładu

W związku z obowiązującymi od 1 stycznia 2022 roku zasadami wypłacania wynagrodzeń i rozliczania podatkowego pracowników według zasad „Polskiego Ładu „ informujemy, że na stronie Uczelni w Sekcji „dla pracownika „zostały udostępnione dla Państwa druki wniosków i oświadczeń składanych na wniosek indywidulny pracownika w celu zastosowania zwolnienia od podatku dochodowego oraz niestosowania podstawowych kosztów uzyskania przychodów przy naliczaniu  wynagrodzeń w 2022r.
Wszelkie inne informacje dotyczące rozliczania wynagrodzeń i podatków oraz   druki  do zastosowania obowiązujące od 2022 roku dostępne są  na stornie Ministerstwa Finansów  Portal gov.pl

 

Źródło:

1.Ustawa o p.d.o.f stan prawny na dzień 01.01.2022r.                                                                                              
2.Przegląd podatkowy -Wydawnictwo Podatkowe GOFIN.PL

Data: 03.01.2022r.

Polski Ład- Informacja w zakresie stosowania ulgi dla klasy średniej i ulgi dla pracujących emerytów.

Stosowanie ulgi dla klasy średniej u pracowników w trakcie roku podatkowego

Regulacje dotyczące stosowania od 2022 r. ulgi dla klasy średniej u pracowników w trakcie roku podatkowego zostały określone w art. 32 ust. 2a-2b ustawy o PDOF (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r.). Zgodnie z tymi przepisami, za miesiące, w których podatnik uzyskał w tym zakładzie pracy przychody ze stosunku pracy (stosunków pokrewnych) w wysokości wynoszącej od 5.701 zł do 11.141 zł, które podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej, płatnik (pracodawca) pomniejsza dochód o kwotę ulgi dla pracowników. Pracodawca przy wyliczeniu kwoty przychodu będzie uwzględniał wyłącznie własne wynagrodzenia –wyliczane przez pracodawcę i wypłacane podatnikowi .

Wysokość ulgi oblicza się według wzoru:

1) (A × 6,68% - 380,50 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 5.701 zł i nieprzekraczającego kwoty 8.549 zł,

2) (A × (-7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 8.549 zł i nieprzekraczającego kwoty 11.141 zł

- w którym A oznacza uzyskane w ciągu miesiąca przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, które podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej.

Osiąganie przychodów ze stosunku pracy w ww. przedziale nie oznacza, że płatnik (pracodawca) w każdym przypadku stosuje ulgę dla klasy średniej. Jednak, aby pracodawca nie stosował ww. ulgi, pracownik powinien złożyć mu sporządzony na piśmie wniosek o niepomniejszanie dochodu o kwotę ww. ulgi. Pracodawca nie pomniejsza wówczas dochodu o kwotę ulgi najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał ww. wniosek. Wniosek ten składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego.

Ulga dla klasy średniej w rozliczeniu rocznym

Rozliczenie ulgi dla klasy średniej w zeznaniu podatkowym należy już do zadań samego podatnika ( pracownika). Ulgę tę podatnik będzie mógł zastosować w swoim zeznaniu podatkowym, jeśli suma uzyskanych w roku podatkowym przychodów wyniesie co najmniej 68.412 zł i nie przekroczy kwoty 133.692 zł. Przy czym bierze się tu pod uwagę:

  • przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy oraz
  • przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej pomniejszone o koszty prowadzenia tej działalności, z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne (uwaga! ustawodawca posłużył się w przepisie sformułowaniem "koszty prowadzenia działalności", nie definiując tego pojęcia - chodzi tu jednak o koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o PDOF;

Suma uzyskanych w roku podatkowym ww. przychodów/dochodów stanowi o tym, czy podatnik może zastosować ulgę dla klasy średniej, czy też nie. Przy ustalaniu prawa do ww. ulgi nie bierze się pod uwagę innych przychodów/dochodów niż ze stosunku pracy (stosunków pokrewnych) oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej (opodatkowanych według skali podatkowej).

Jeśli suma uzyskanych w roku podatkowym przychodów ze stosunku pracy będzie mieściła się w przedziale od 68.412 zł do 133.692 zł, to pracownik będzie miał prawo do ww. ulgi. W rozliczeniu rocznym obliczy ją według wzoru:

1) (A × 6,68% - 4.566 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 68.412 zł i nieprzekraczającego kwoty 102.588 zł,

2) (A × (-7,35%) + 9.829 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 102.588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133.692 zł.

Litera A oznacza tu sumę uzyskanych przez podatnika w roku podatkowym ww. przychodów.

Ulga dla pracującego emeryta na oświadczenie( Art. 21 ustawy o PIT pkt 154) 

Przysługuje ono osobom uprawnionym do:

  • emerytury,
  • renty z tytułu niezdolności do pracy,
  • renty rodzinnej
  • pozostającym nadal w zatrudnieniu.

Ulga ta nie będzie jednak przysługiwać z mocy samego prawa. Aby z niej skorzystać, pracujący emeryt lub rencista musi złożyć stosowne oświadczenie.

Ulga ta nie będzie jednak przysługiwać z mocy samego prawa. Aby z niej skorzystać, pracujący emeryt lub rencista musi złożyć stosowne oświadczenie.

Art. 21 ustapy o PIT pkt 154) –TREŚĆ

 przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8, oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27, art. 30c albo art. 30ca albo ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, otrzymane przez podatnika po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety i 65. roku życia w przypadku mężczyzny, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł pod warunkiem, że podatnik podlega z tytułu uzyskania tych przychodów ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz podatnik, mimo nabycia uprawnienia, nie otrzymuje:

a)emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,

b)emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 586 i 2320),

c) emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 723 i 2320),

d) emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291, 353, 794, 1621 i 1981),

e) świadczenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4a,

f) uposażenia przysługującego w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072 oraz z 2021 r. poz. 1080 i 1236);

Polski Ład - dokumenty do pobrania

stopkadol 1110