covid 1 4 biuletyn1  20latwsparcie

Ciechanowska Uczelnia - miejsce przyjazne do studiowania!

Ciechanowska Uczelnia to miejsce przyjazne do studiowania! Doświadczona, wspierająca studentów kadra dydaktyczna, nowoczesne, dobrze wyposażone pracownie, laboratoria, sale dydaktyczne, Dom Studenta, możliwość korzystania z hali sportowej, basenu, siłowni, Klubu Studenta - to wszystko zachęca do studiowania.
Państwa Uczelnia Zawodowa w Ciechanowie to jedyna w naszym regionie uczelnia publiczna oferująca bezpłatne studia stacjonarne. Oferta uczelni obejmuje dwanaście kierunków kształcenia, w tym również studia magisterskie i podyplomowe.
PUZ wspiera ambitnych, młodych ludzi, którym nie brakuje zapału i ciekawości. Studentów osiągających sukcesy naukowe, artystyczne i sportowe Rektor nagradza wysokimi stypendiami. Uczelnia posiada bardzo dobrze rozwinięty system pomocy materialnej pozwalający studiować studentom którzy założyli własne rodziny, studentom z niepełnosprawnościami, jak również studentom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej.
Wszystkim studentom w nowym roku akademickim życzymy zadowolenia z wybranego kierunku studiów i satysfakcji ze zdobywania wiedzy.

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

DSC 033515 października w Auli Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2021/2022 Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele wszystkich grup społeczności akademickiej PUZ oraz zaproszeni goście. Nowo przyjęci studenci złożyli ślubowanie, dołączając tym samym do uczelnianej wspólnoty.

Zgodnie z tradycją uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem hymnu państwowego i hymnu Gaude Mater Polonia. Otwarcia inauguracji dokonał Jego Magnificencja Rektor PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie dr inż. Grzegorz Koc, który powitał parlamentarzystów, samorządowców, Radę Uczelni, Senat Uczelni, studentów i pracowników, wszystkich obecnych na auli i oglądających transmisję przed monitorami. Minutą ciszy uczczono osoby, które w minionym roku odeszły ze społeczności akademickiej PUZ w Ciechanowie.

Podczas inauguracyjnego wystąpienia J.M. Rektor poruszył wiele kwestii dotyczących funkcjonowania Uczelni, m.in.: dobrej tegorocznej rekrutacji, wysokich ocen Polskiej Komisji Akredytacyjnej jakie otrzymała nasza Uczelnia, ponad 90% zatrudnialności naszych absolwentów. Przypomniał o nowelizacji ustawy, która umożliwia szkołom wyższym – mającym status uczelni zawodowych i spełniających określone warunki, używania w swojej nazwie określenia "akademia nauk stosowanych". PUZ przygotowała nową ofertę w zakresie wspólnego prowadzenia prac badawczo-rozwojowych i innych prac zleconych realizowanych na potrzeby zakładów pracy oraz samorządów. To kolejne działania które pozwolą jeszcze szerzej współpracować Uczelni z otoczeniem społeczno- gospodarczym. Powstające Centrum Innowacji i Transferu Technologii jest tego najlepszym wyrazem. Rektor życzył nowym studentom, aby zdobywając wiedzę i umiejętności praktyczne traktowali studiowanie jak ciekawą przygodę, a swoją aktywnością wnosili wkład w życie Uczelni.
Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Uczelni Mirosław Koźlakiewicz. List od Ministra Edukacji Nauki Przemysława Czarnka odczytała Anna Żebrowska kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie. List od Marszałka Województwa Mazowieckiego odczytał Józef Kaliński dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego. Głos zabrała również Panie, poseł Anna Cicholska i Joanna Potocka Rak Starosta Powiatu Ciechanowskiego która władzom Uczelni wręczyła wyróżnienie Zasłużony Dla Powiatu Ciechanowskiego.
Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z dnia 15 września 2020 r. o nadaniu odznaczeń, za długoletnią służbę odznaczony został Medalem Złotym Pan Adam Ostrowski. Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z dnia 28 września 2020 r. o nadaniu odznaczeń, Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczona została Pani Bożena Ostrowska. Wręczenia odznaczeń dokonał Pani poseł Anna Cicholska waz z przewodniczącym Rady Uczelni Panem Mirosławem Koźlakiewiczem.
Po wystąpieniach odbyła się immatrykulacja, czyli włączenie nowych osób do grona studentów. Wyróżnieni studenci pierwszego roku ciechanowskiej PUZ im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie z wydziałów: Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych: Piotr Kordowski, Igor Sadowski, Jarosław Łukasz Karwacki, Karolina Jezulewicz, Wydział Nauk Technicznych i Społecznych: Arkadiusz Kauwa, Klaudia Hinc, Ernest Kowalski, Wydział Inżynierii i Ekonomii: Julia Grabowska, Joanna Kołakowska , Bartosz Załuski, Aleksander Purzycki i Jakub Lewandowski złożyli ślubowanie. Panowie Rektor i Prorektor wręczyli wyróżnionym studentom birety. W imieniu studentów głos zabrał Przewodniczący Samorządu Studentów Maciej Szymański, który pogratulował nowo przyjętym słusznego wyboru uczelni. Życzył powodzenia w nowym, wyjątkowym rozdziale dalszego życia.
Studenci z najwyższymi wynikami na poszczególnych kierunkach zamieszkali w Ciechanowie, Mławie, gm. Ciechanów, gm. Opinogóra otrzymali nagrody. Nagrodę Prezydenta Miasta Ciechanów, którą wręczył Krzysztof Kosiński otrzymały Sylwia Tymińska, Izabela Bartuś i Joanna Zimowska.
Nagrodę Burmistrza Miasta Mława otrzymała Monika Szeszko-Zaborowska, nagrodę wręczyła Pani Agnieszka Puzio-Dębska. Nagrodę Wójta Gminy Ciechanów otrzymał Artur Trentowski, nagrodę wręczyli Marek Kiwit wraz ze swoim zastępcą Arturem Frączkowskim. Nagrodę Wójta gm. Opinogóra Piotra Czyżyka otrzymała studentka Paulina Fiewska. Nagrody Prezesa LG Electronics dla najlepszych studentów z Wydziału Nauk Technicznych i Społecznych w Mławie otrzymali: Mikołaj Żbikowski, Damian Daniłowski, Piotr Barcikowski.
Nagrodę za bardzo dobre wyniki egzaminu dyplomowego oraz uzyskanie tytułu laureata Ogólnopolskiej Olimpiady Pielęgniarskiej im. Janiny Fetlińskiej, Pani Karolinie Jezulewicz wręczył przewodniczący Rady Uczelni Mirosław Koźlakiewicz.
Po odśpiewaniu Gaudeamus igitur, wykład inauguracyjny na temat „Kardynał Stefan Wyszyński dlaczego Prymas Tysiąclecia?” wygłosił prof. Jan Żaryn, dyrektor Instytutu Myśli Narodowej. Bardzo ciekawe wystąpienie przybliżyło uczestnikom sylwetkę Kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski w latach 1948-1981, błogosławionego Kościoła katolickiego. Poznaliśmy człowieka niezwykłego, wielkiego patriotę, męża stanu, obrońcę praw człowieka, narodu i Kościoła, doktora prawa kanonicznego, publicystę, kaznodzieję, kapelana duszpasterstwa Wojska Polskiego. Ze względu na wielkie zasługi nazwanego Prymasem Tysiąclecia. Wykład prof. Jana Żaryna zakończył Uroczystą Inaugurację 2021 w Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.

stopkadol 1110